آهنگ تو هر شهر دنیا که بارون بیاد خیابونی گم می شه تو بغض و درد